Κεντρική σελίδα | Χάρτης ιστοτόπου
Βιβλιοπωλείο
Σχετικά
Επικοινωνία
Γενικές κατηγορίες
Βιβλία για τη Μάνη
Εξαντλημένα βιβλία για τη Μάνη
Ξενόγλωσσα βιβλία για τη Μάνη
Κατηγορίες Τίτλων
Αρχαιολογία
Διάφορα
Έρευνα
Θέατρο
Ιστορία
Λαογραφία
Λεύκωμα
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μελέτη
Μυθιστόρημα
Ποίηση
Ταξίδια - Οδοιπορικά
Cd
Κασσέτες
Σημαίες
Ταινίες Dvd
Αλφαβητική Λίστα
Τίτλων
Συγγραφέων
Αναζήτηση
Τίτλος
Συγγραφέας
 
Μελέτη
 

ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ
Τόμοι 5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, επιθυμούσα να αποδώση την τιμήν και την ευγνωμοσύνη της εις τον αείμνηστον Νικόλαον Β. Δρανδάκην, ομότιμον Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αθηνών και επίτιμον μέλος της Εταιρείας, δι' όσα υπέρ της Λακωνίας έχει προσφέρει, εκδίδει, κατόπιν ευγενούς εγκρίσεως της οικογενείας του, την οποίαν και θερμότατα ευχαριστούμεν, εις πέντε πολυσέλιδους τόμους, τας επιστημονικάς μελέτας του, τας αναφερομένας εις την Λακωνίαν και εις την Μάνην. Την επιμέλειαν της εκδόσεως έχει η Χαρά Κωνσταντινίδη, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Βυζαντινής Αρχαιολογίας εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών, η οποία ήτο μαθήτριά του.
Η Εταιρεία εκδίδει το θησαύρισμα τούτο, διότι σκοπεί να καταστήση εύκολον την χρήσιν των πολλών μελετών του Ν. Δρανδάκη εις τους περί την Βυζαντινήν Αρχαιολογίαν και Τέχνην ασχολούμενους.
Η πρώτη γνωριμία και φιλία μου με τον Νικόλαον Δρανδάκην ανάγεται εις το απώτερον παρελθόν, εις τους χρόνους της φοιτητικής μας ζωής. Η φιλία όμως έγινε στενοτέρα από το 1951, ότε ο Ν. Δρανδάκης, κατόπιν διαγωνισμού, διορίσθη επιμελητής των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών αρχαιοτήτων της Λακωνίας, εις την Εφορείαν του Μυστρά, όπου παρέμεινεν ένδεκα έτη (1951-1962).
Ο εκεί διορισμός του ήτο το κλειδί δι' αυτόν με το οποίον ήνοιξε διάπλατα την θύραν του μεγάλου οικοδομήματος της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης και εισήλθε μελετητής ωπλισμένος δια να εξέλθη νικητής. Και το επέτυχεν. Με το τεράστιον επιστημονικόν του έργον και με το απέριττον ήθος του εδημιούργησε σχολήν της οποίας οι μαθηταί του σήμερον ευδοκίμως τον διεδέχθησαν εκεί όπου ο επιστημονικός των εξοπλισμός δικαίως τους κατέταξεν. Εδημιούργησε συνεργάτας ευσυνείδητους και φίλους αγνούς. Η παραμονή του εις τον Μυστράν καθώρισε και την περαιτέρω επιστημονικήν του πορείαν.
Είχε την γνώμην ότι «η Μάνη διασώζει ακέραια ή διαλελυμένα τόσα ανάγλυπτα μαρμάρινα τέμπλα όσα καμμία άλλη Ελληνική περιοχή».
Και εδικαίωσε την γνώμην του αυτήν η υπό της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας έκδοσις των έργων του Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, το 1995, και Βυζαντινά γλυπτά της Μάνης, το 2002.
Η εις τον Μυστράν παραμονή του Ν. Δρανδράκη ανεζωπύρωσε και την φιλίαν μας και συχνά είχομεν και μικράν συνεργασίαν επί τοπωνυμίων και ονομάτων, τα οποία επεσήμαινεν εις Βυζαντινούς ναούς και επιγραφάς.
Τότε του υπέδειξα να επισκεφθή και τον χώρον της Μάνης, Ανατολικής και Δυτικής, χώρον πλούσιον εις Βυζαντινά μνημεία, και ευτυχώς το έκαμε και μάλιστα εμελέτησεν αυτά με πάθος. Έγινε μανιακός με την μελέτην της Μάνης και επύργωσε παραλλήλως προς τους πύργους της επιστημονικόν πύργον μέγαν.
Ησθάνετο μεγάλην ευχαρίστησιν να επισκέπτεται την Μάνην και την Λακωνίαν, να αναζητή τα βυζαντινά των θησαυρίσματα εις τα χωρία και την ύπαιθρον, να φωτογραφίζη ναούς, να αντιγράφη επιγραφάς, να ενεργή ανασκαφάς, όπου πληροφορίαι ή ερείπια ή άλλαι ενδείξεις ήσαν μάρτυρες πλουσίου παρελθόντος.
Σήμερον η Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών, εκδίδουσα τας επιστημονικάς μελετάς του Ν. Δρανδάκη δια την Μάνην και την Λακωνίαν αισθάνεται μεγάλην ευχαρίστησιν, διότι ούτω αποδίδει την ευγνωμοσύνην της και την πρέπουσαν τιμήν εις τον αείμνηστον Νικόλαον Δρανδάκην επίτιμον μέλος αυτής και πολύτιμον συνεργάτην του περιοδικού της «Λακωνικαί Σπουδαί».
Οι ασχολούμενοι με την μελέτην της Βυζαντινής Αρχαιολογίας δεν δύνανται να αγνοήσουν το έργον του Ν. Δρανδάκη, το οποίον κατέστησεν αυτόν ως ένα από τους μεγαλύτερους Βυζαντινολόγους της πατρίδος μας με διεθνή προβολήν και δικαίως φέροντα τον τίτλον του Πατριάρχου των Βυζαντινών Σπουδών δια την Μάνην και την Λακωνίαν.

Δικαίος Β. Βαγιακάκος
Πρόεδρος της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο Νικόλαος Β. Δρανδάκης κατά την πολυετή θητεία του, ως αρχαιολόγος Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και ως καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Αθηνών, διακρίθηκε για το επιστημονικό ήθος και το ποιόν του χαρακτήρα του. Υπήρξε ένας ακούραστος ερευνητής και ένας άοκνος συγγραφέας που άφησε πλούσιο συγγραφικό έργο αποτελούμενο από μονογραφίες και μεγάλο αριθμό επιστημονικών μελετών σε αρχαιολογικά περιοδικά, σε συλλογικούς και τιμητικούς τόμους, καθώς και σε εκλαϊκευτικά άρθρα στον περιοδικό τύπο.
Η γενική εργογραφία του Ν. Β. Δρανδάκη έχει καταγραφεί στον τιμητικό τόμο, Αντίφωνον, Αφιέρωμα στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, καθώς και στον τόμο ΚΖ' του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (2006), τον αφιερωμένο στη μνήμη του, ενώ κατάλογοι των δημοσιευμάτων του που αναφέρονται στη Λακωνία και στη Μάνη περιέχονται στους τόμους ΙΕ (1998) και ΙΖ' (2004) των Λακωνικών Σπουδών.
Σε ειδικό επίσης αφιέρωμα Μνήμη Νικολάου Β. Δρανδάκη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ΑΝΤΙ, περ. Β', τεύχος 816 (30-4-2004), μαθητές και στενοί συνεργάτες του παρουσίασαν το διδακτικό και ανασκαφικό έργο του, καθώς και τη συμβολή του στη μελέτη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης στους τομείς της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, της μνημειακής ζωγραφικής και των φορητών εικόνων.
Το επιστημονικό ενδιαφέρον του βυζαντινολόγου καθηγητή κάλυπτε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα των εκφάνσεων της βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, ενώ τα κείμενα του αποτελούν παράδειγμα διδακτικής αρχαιολογικής μεθόδου υψηλού επιπέδου και εμπλουτίζουν τη βιβλιογραφία τόσο της βυζαντινής όσο και της μεταβυζαντινής εποχής.
Ο μεγαλύτερος όγκος των εργασιών του είναι επικεντρωμένος στη μελέτη των μνημείων της Μάνης και της Λακωνίας- αριθμούνται πέντε μονογραφίες που είναι, Η ιστορική Μονή της Κλεισούρας ή Παληομονάστηρο Βρονταμά Λακωνίας, Αθήναι 1958 Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης, εν Αθήναις 1964· Έρευνα στην Κάτω Μάνη (σε συνεργασία με Έ. Δωρή, Β. Κέπετζη και Μ. Κωνσταντουδάκη), Αθήναι 1993· Βυζαντινές τοιχογραφίες της Μέσα Μάνης, Αθήναι 1995, βιβλίο το οποίο βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών το έτος 1997 (Βραβείο εις μνήμην Αλεξάνδρου Διομήδους) Βυζαντινά γλυπτά της Μάνης, Αθήναι 2002. Στις μονογραφίες προστίθεται ένας μεγάλος αριθμός μελετών και ανακοινώσεων.
Για την πολυσχιδή αυτή συμβολή του στην ανάδειξη, καταγραφή και μελέτη των μεσαιωνικών μνημείων της Λακωνίας τιμήθηκε ο Ν. Β. Δρανδάκης με το αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών το έτος 2002.
Η παρούσα έκδοση πραγματοποιείται από την Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών μετά από πρόταση του Προέδρου της Δικαίου Β. Βαγιακάκου, ο οποίος υπήρξε και στενός φίλος του αείμνηστου Νικολάου Δρανδάκη.
Στη συλλογή συγκεντρώθηκαν τα μη αυτοτελή επιστημονικά δημοσιεύματα του Ν. Β. Δρανδάκη, τα οποία αφορούν στις περιοχές της Μάνης και της Λακωνίας. Πρόκειται για εκατόν επτά μελέτες και ανακοινώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς και τιμητικούς τόμους και σε Πρακτικά Συνεδρίων.
Τα δημοσιεύματα κατατάχθηκαν σε δύο θεματικούς κύκλους με τους αντίστοιχους τίτλους, Μάνη και Λακωνία.
Στον θεματικό κύκλο Μάνη εντάχθηκαν πενηντατέσσερα δημοσιεύματα που αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Μάνης, η οποία διοικητικά ανήκει στο νομό Λακωνίας, όπου η Κάτω Μάνη και η Μέσα Μάνη (Προσηλιακή και Αποσκιαδερή), και στο νομό Μεσσηνίας, όπου η Έξω Μάνη. Στον θεματικό κύκλο Λακωνία εντάχθηκαν πενηντατρία δημοσιεύματα που αφορούν στη γεωγραφική περιοχή της Λακωνίας - εκτός της Μάνης - και σε ορισμένα μόνον μνημεία της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας.
Κάθε θεματικός κύκλος αποτελείται από δύο ενότητες: Η πρώτη ενότητα φέρει τον τίτλο Μελέται και η δεύτερη Ανασκαφή και έρευνα. Στην ενότητα με τον τίτλο Μελέται περιλαμβάνονται πενηνταεννέα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά αρχαιολογικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων. Στην ενότητα με τον τίτλο Ανασκαφή και έρευνα περιλαμβάνονται σαρανταοκτώ καταγραφές των ανασκαφών και των ερευνών πεδίου, καθώς και οι σύντομες ανακοινώσεις ή εισηγήσεις που έγιναν σε επιστημονικά Συμπόσια.
To σύνολο των δημοσιευμάτων της συλλογής καλύπτει τέσσερις τόμους που συνοδεύονται από έναν πέμπτο τόμο, στον οποίο συγκεντρώνονται τα Ευρετήρια:
Α'. Μάνη-Μελέται.
Β'. Μάνη-Ανασκαφή και έρευνα.
Γ. Λακωνία-Μελέται.
Δ'. Λακωνία-Ανασκαφή και έρευνα.
Ε'. Ευρετήρια.
Να σημειωθεί ότι οι σπάνιες χειρόγραφες επεμβάσεις που υπάρχουν στα δημοσιεύματα, οφείλονται στον ίδιο τον συγγραφέα.
Θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευτυχή που συνέβαλε στην παρουσίαση ενός μεγάλου μέρους από το εκτενές συγγραφικό έργο του Ν. Β. Δρανδάκη. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών για την εμπιστοσύνη της και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο κύριο Δ. Β. Βαγιακάκο και την Ταμία κυρία Ελένη Μπελιά-Βαγιακάκου.
Θερμές είναι οι ευχαριστίες μου προς την κυρία Μαρία Δρανδάκη, σύζυγο του αείμνηστου δασκάλου και την κόρη του κυρία Αναστασία Δρανδάκη.
Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους Νικόλαο Γκιολέ, Γεώργιο Κακαβά, Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, αρχιμανδρίτη Σίλα Κουκιάρη και Τίτο Παπαμαστοράκη που μου διέθεσαν σχετικό έντυπο υλικό.
Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην άψογη συνεργασία που είχα με το τυπογραφείο «Στοιχειάγρα» των Αδελφών Παπαδάκη, και ιδιαιτέρως τον Μιχάλη Παπαδάκη, την Μαρία Μασμανίδου και την Χαρά Παπαδάκη, στη συμβολή των οποίων οφείλεται η άριστη τυπογραφική παρουσίαση του πολύτομου αυτού έργου.

Χαρά Κωνσταντινίδη

 

ΤΟΜΟΣ Α
ΜΑΝΗ – ΜΕΛΕΤΑΙ
676

ΤΟΜΟΣ Β
ΜΑΝΗ – ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
767

ΤΟΜΟΣ Γ
ΛΑΚΩΝΙΑ – ΜΕΛΕΤΑΙ
768

ΤΟΜΟΣ Δ
ΛΑΚΩΝΙΑ – ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
544
Έκδοση: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τιμή: 140,00€


Άλλα βιβλία από την κατηγορία: Μελέτη
Σελ. 1 από 15

Ο Χαρίλαος Βασιλάκος και η αμφιλεγόμενη πρωτιά του Σπύρου Λούη
από το ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ, στον ΜΑΡΑΘΩΝΑ, για τον ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΜΑΚΦΑΙΗΛ

ΕΧΕΙ ΜΑΝΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΞΑΝΘΟΥΛΕΑΣ

ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ
Τόμοι 5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΜΑΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΡΙΖΩΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ

PIRACY IN THE MEDITERRANEAN
The Maniot Pirates

KARIZONI KATERINA, GOURGOURINIS LEONIDAS, GIANOPOULOS HARIS

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

 
< προηγούμενη    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    επόμενη >