Κεντρική σελίδα | Χάρτης ιστοτόπου
Βιβλιοπωλείο
Σχετικά
Επικοινωνία
Γενικές κατηγορίες
Βιβλία για τη Μάνη
Εξαντλημένα βιβλία για τη Μάνη
Ξενόγλωσσα βιβλία για τη Μάνη
Κατηγορίες Τίτλων
Αρχαιολογία
Διάφορα
Έρευνα
Θέατρο
Ιστορία
Λαογραφία
Λεύκωμα
Λογοτεχνία
Μαγειρική
Μελέτη
Μυθιστόρημα
Ποίηση
Ταξίδια - Οδοιπορικά
Cd
Κασσέτες
Σημαίες
Ταινίες Dvd
Αλφαβητική Λίστα
Τίτλων
Συγγραφέων
Αναζήτηση
Τίτλος
Συγγραφέας
 
Λεύκωμα
 

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΦΡΟΥΡΟΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

Ο Νικόλαος Βασιλάτος, ασχολούμενος με την οχυρωματικήν αρχιτεκτονικήν των φρουρίων διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, εδημοσίευσεν ενδιαφέρουσας περί των φρουρίων αυτών εργασίας μετά καλλιτεχνικών φωτογραφιών, ώστε το όλον αυτό έργον του αποτελεί σημαντικήν συμβολήν εις την μελέτην του θέματος. Μία μορφή φρουρίου είναι και οι πύργοι της Μάνης. Φυσικόν λοιπόν είναι ότι. εις το παρόν βιβλίον του ασχολείται με τα πέτρινα αυτά οικοδομήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά εις τον χώρον της Μάνης και των οποίων η παρουσία μαρτυρείται ήδη από της Βυζαντινής εποχής.Ο πύργος είναι η έκφρασις της ψυχής του λαού της Μάνης, των συνθηκών και των κανόνων της ζωής των κατοίκων της. Είναι το οχυρόν, το οποίον προστατεύει τα γύρω από αυτό κτισμένα σπίτια της «γενιάς» και εις τον πύργον η «γενιά» στηρίζει την δύναμιν και την ύπαρξίν της:
- Κάθε γενιά τον πύργον της έχει στη γειτονιά της
- και η άλλη γενιά τήνε μισά, δεν τήνε θέει κοντά της.
- Όντας νά βλέπωμε εμείς οι πύργοι να χαλούνε
- τί τήνε θέμε τη ζωήν, δεν πάμε να πνιγούμε;
Οι πύργοι δεν έχουν την σύνθετον μορφήν των φρουρίων της Μάνης της εποχής του Βυζαντίου, της Φραγκοκρατίας, της Τουρκοκρατίας και. της Βενετοκρατίας. Είναι απλά όρθια πέτρινα οικοδομήματα, ως δωρικοί κίονες με αυστηράν την μορφήν ως αρχαίοι Σπαρτιάται έφοροι, είναι, μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής λίαν ενδιαφέροντα. Αυτά μελετά και παρουσιάζει μετά καλλιτεχνικών φωτογραφιών ο Νικόλαος Βασιλάτος. Η από πάσης πλευράς μετά προσοχής και εις βαθμόν λεπτομερειών περιγραφή των πύργων και. η σύνδεσίς των με τον τύπον και την ζωήν του Μανιάτου δίδει ιδιαίτερον ενδιαφέρον εις το βιβλίον.Ο συγγραφεύς εις την αρχήν εκθέτει σύντομον γεωγραφικήν και ιστορικήν παρουσίαν της Μάνης και προσδιορίζει, τας συνθήκας αι οποίαι επέβαλον την οικοδόμησιν των πύργων. Κυρία αιτία ήτο η προστασία της γενιάς, εις περίπτωσιν συγκρούσεως με άλλην, ενίοτε δε και η άμυνα εις τυχόν τουρκικήν επιδρομήν. Ο αναγνώστης αν δεν γνωρίζη την ιστορίαν της Μάνης, δεν δύναται να εννοήση και την παρουσίαν των Πύργων.
Μάνη-Μανιάτης και Πύργος είναι το τρίπτυχον διά την γνώσιν του τόπου και του λαού του. Ο πλούτος των παρατηρήσεων και των ειδήσεων περί των διαφόρων μορφών των Πύργων, η θέσις του πύργου εντός και εκτός του χωρίου, η αναφορά των υλικών δομήσεως και των ονομάτων των τεχνιτών, η ανατομία του πύργου, τα αμυντικά αρχιτεκτονικά σημεία αυτού η εσωτερική διαρρύθμησις, η στέγη, τα προστατευτικά παραπετάσματά της και τα. διάφορα διακοσμητικά σύμβολα αναφέρονται υπό του συγγραφέως με την τοπικήν το καθένα ονομασίαν του. Ιδιαιτέρως ο συγγραφεύς προβάλλει την αίσθητικήν των πύργων και την αρμονικήν σύνδεσιν αυτών με το πέτρινον και αυστηρόν τοπίον της Μάνης. Παρατηρεί προς τούτοις ότι, πλην της κλασικής μορφής του υψηλού πολεμικού πύργου, υπάρχουν και άλλα πέτρινα οικοδομήματα ως παραστάται και υπερασπισταί του. Είναι τα λεγόμενα «Πυργόσπιτα». Έχουν και αυτά την προσωπικότητα και την χρήσιν των.
Τέλος, αι δύσκολοι κατά καιρούς περιστάσεις εις τον βίον των Μανιατών, αι οποίαι ήσαν αποτέλεσμα Τουρκικών και πειρατικών επιδρομών, εδημιούργησαν και νέαν μορφήν οχυρώσεως, τα λεγόμενα «καταφύγια» σπήλαια- δηλαδή εις αποκρήμους θέσεις, καλώς οχυρούμενα, όπου κατέφευγον οι κάτοικοι προς σωτηρίαν των.Με αυτών την παρουσίαν και την περιγραφήν τελειώνει ο συγγραφεύς το έργον του, το οποίον πλουτίζει την περί Μάνης βιβλιογραφίαν εις το κεφάλαιον των οικισμών και των οχυρώσεων του τόπου.Η γλαφυρά περιγραφή του τόπου και των πύργων, η οποία συνοδεύεται από βιβλιογραφίαν και από πλουσίαν σειράν σχετικών με το θέμα καλλιτεχνικών φωτογραφιών, καθιστά το βιβλίον του Νικολάου Βασιλάτου όχι μόνον επιστημονικώς χρήσιμον, αλλά και ως ανάγνωσμα δια την γνώσιν της Μάνης λείαν ευχάριστον.
Δικαίος Β. Βαγιακάκος δ.Φ.
Επ. Γεν. Δ/τής του Κέντρου Συντάξεως
του Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας Αθηνών


Τιμή: 45,00€


Άλλα βιβλία από την κατηγορία: Λεύκωμα
Σελ. 2 από 4

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ
Παυσανία "Λακωνικά"

ΑΛΚΗΣ Ξ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ, ΜΕΤΑΞΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ

ΜΑΝΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

ΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΦΡΟΥΡΟΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ

MANI

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ

PICTURE BIBLE OF MANI
A Unique & wide national museum

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΛΙΤΗΣ